Information
สพม.14 พัฒนาครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
       วันที่ 14 ตุลาคม 2558 ที่โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิด การอบรมโครงกาส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะสูงขึ้น ณ โรงแรมเมโทรโพล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำผลงานเพื่อขอมีและเลื่อน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ ว17/2552และหลักเกณฑ์ ว13/2556 โดย สพม.14 มีเป้าหมายลดจำนวนผู้ไม่ผ่านผลการประเมินฯให้น้อยลง ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูวิทยฐานะชำนาญการและวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จากจังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง จำนวน 200 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรจาก สำนักงานก.ค.ศ. นายทศพร ลี้สิ้นภัย ผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนกะทู้วิทยา และนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการศึกษาธิการ ภาค 10 เรวดี ...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด