Information
สพม.14 พัฒนาครู 3 กลุ่มสาระฯ สร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ
       วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมมุกดาราบีช วิลลา แอนด์สปา รีสอร์ท อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment ) สำหรับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่มีการสอบ o - net ปี 2558 ซึ่งได้แก่กลุ่มสาระฯศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งใน 3 กลุ่มสาระฯ นี้ สพฐ.ได้กำหนดให้โรงเรียนดำเนินการประเมินเอง ประกอบกับโดยทั่วไป 3 กลุ่มสาระฯ ดังกล่าวเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงและการฝึกทักษะ การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนจึงต้องมีการดำเนินการประเมินผลในภาคปฏิบัติ การอบรมพัฒนาครั้งนี้ จึงเป็นการพัฒนาความสามารถสามารถของครูผู้สอนใน 3 กลุ่มสาระฯที่ไม่มีการสอบ o-net ให้สามารถสร้างเครื่องมือประเมินในภาคปฏิบัติได้ และนำไปใช้ในการประเมินในชั้นเรียนเองตามที่ สพฐ.กำหนด โดยผู้เข้ารับการพัฒนา ประกอบด้วยครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระฯ ละ 1 คน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ โรงเรียนละ 1 คน รวมโรงเรียนละ 4 คน จาก 27 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 108 คน โดยกำหนดอบรมระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยาการจาก ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรวดี ....ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด