Information
สพม.14 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ นำเสนอผลการปฏิบัติที่ดี
       เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ที่โรงแรมมุกดาราบีชวิลล่าแอนสปารีสอร์ท อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดี โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนทุกโรง ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร และครูในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติและพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องมีเวทีในการแสดงผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม และเผยแพร่ผลงานการจัดการเรียนรู้ที่ดี ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต้นๆ การนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดีของครูและผู้บริหาร และมีการมอบโล่รางวัลให้กับครูและโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในปีการศึกษา 2557 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงเรียนในสังกัด 3 จังหวัด พังงา ภูเก็ต ระนอง รวมทั้งสิ้นกว่า 400 คน เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด