Information
มุทิตาจิตผู้บริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ
       วันที่ 14 กันยายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจัดมุทิตาจิตให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2558 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่นายวิฑูรย์ จั่นสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา นายสุเทพ วิฑูรย์พิศาลศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกะปงพิทยาคม และนายปัญญา ช่วยทุกข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระบุรีวิทยา ที่โรงแรม เซนติโดเกรช แลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติที่ทุกท่านได้ปฏิบัติราชการจนครบวาระเกษียณ โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 กล่าวอวยพร แสดงความรู้สึกต่อผู้เกษียณทั้งสามท่าน และมีการมอบของที่ระลึก โดยผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.14 เรวดี ..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด