Information
อบรมการดำเนินงานระบบงานพัสดุ (e-GP)
       วันนี้ ( 1 กันยายน 2558 ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อบรมให้ความรู้ เรื่องการดำเนินการระบบงานพัสดุ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-Gp) แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียน โรงเรียนละ 1-2 คน รวมผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 28 คน เพื่อนำความรู้ไปในใช้ในการปฏิบัติงานระบบงานพัสดุในโรงเรียน ณ ห้องประชุมเขาทอย สพม.14 โดยมีนางสาวนงลักษณ์ แก้วสว่าง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงิน สพม.14 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด