Information
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดพังงา
       วันที่ 1 กันยายน 2558 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดพังงา ณ วัดประชุมโยธี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมหาเถรสมาคม ให้ทุกภาคส่วนในประเทศร่วมมือกันในเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และทำให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล 5"ด้วยการเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมอย่างยั่งยืนและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธาน ฝ่าย ฆาราวาส เจ้าคณะจังหวัดพังงา และเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง(ธ) ประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอร่วมลงนาม เพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวโดยการให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดพังงา สมัครเข้าร่วมโครงการทางอินเตอร์เน็ต หรือกรอกข้อมูลใบสมัครโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" โดยมีเป้าหมายให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในแต่ละจังหวัดและในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้มอบใบสมัครให้กับนายอำเภอทุกอำเภอเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพุทธศาสนิกชนต่อไป เรวดี ....ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด