Information
สพฐ.มอบนโยบายนักประชาสัมพันธ์รุกการสื่อสารผ่านระบบ Line
       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน สร้างเครือข่ายการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ Line แก่นักประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่ พร้อมเป็นพลังในการขับเคลื่อนการศึกษา
       วันที่ 28 สิงหาคม 2558 นางสาวเรวดี จุลรอด นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.14 ร่วมประชุมสัมมนากำหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้นักประชาสัมพันธ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในส่วนกลาง ได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์การดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ และทิศทางด้านการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล แก่นักประชาสัมพันธ์ และ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง รวมถึงการจัดทำเครือข่าย โอเบคไลน์ (obec line) ภายใต้สโลแกน “รับรู้ เท่าทัน ทั่วถึง ทั่วไทย” ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการประชาสัมพันธ์ของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่โรงแรม อะเดรียติค พาเลช กรุงเทพมหานคร โดยนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา และบรรยายพิเศษ
       การประชุมสัมมนาในครั้งนี้มุ่งให้นักประชาสัมพันธ์ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถตอบสนองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งพร้อมเป็นพลังในการขับเคลื่อนการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย นักประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต จำนวน 183 คน และนักประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต จำนวน 42 คน รวมทั้งสิ้น 408 คน
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด