Information
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยามอบทุนการศึกษา
       วันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาจัดมอบทุนการศึกษานักเรียน ประจำปี 2558 จำนวน 200 ทุน เป็นเงิน 317,800 บาท โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานมอบทุน และมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครูร่วมเป็นเกียรติในพิธี
       นายสมควร ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา กล่าวว่า นักเรียนทุ่งโพธิ์วิทยานักเรียนส่วนใหญ่ครอบครัวมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งสมควรได้รับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาจึงจัดโครงการระดมทุนการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อมอบให้กับนักเรียน โดยจัดสรรทุนออกเป็น 6 ประเภท คือ ทุนนักเรียนสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ลำดับที่ 1 จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 2,000 บาท ทุนช้างเผือกจัดให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรที่มีผลการเรียนระดับ 3.50 ขึ้นไป จำนวน 6 ทุน เป็นเงิน 18,000 บาท ทุนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับดีเด่น อันดับที่ 1-3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับปวช. จำนวน 15 ทุน เป็นเงิน 30,000 บาท ทุนนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 79 ทุน เป็นเงิน 110,000 บาท ทุนนักเรียนดีเด่นด้านกิจกรรมดนตรี กีฬา อย.น้อย ทูบีนัมเบอร์วัน คณะกรรมการนักเรียน ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน จำนวน 77 ทุน เป็นเงิน 87,000 บาท และทุนอาหารกลางวัน เป็นเงิน 14,800 บาท เรวดี ...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด