Information
ค่ายนักเรียนแกนนำเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน”
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดค่ายนักเรียนแกนนำเสริมสร้างทักษะชีวิต ภายใต้ชื่อ "ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนทับปุดวิทยา เพื่อสร้างนักเรียนแกนนำในสถานศึกษาให้สามารถรายงานผลเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูและพฤติกรรมนักเรียนที่อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยผ่านศูนย์ ฉก.ชน. สพม.14 สามารถเป็นเครือข่ายเยาวชนอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมและพัฒนาชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาทางสังคม และนักเรียนสามารถนำกระบวนการจัดการความขัดแย้งไปปรับใช้ในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี และยากจน หรือนักเรียนแกนนำสภานักเรียน หรือนักเรียนแกนนำที่ปรึกษา (YC) ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 27 โรงเรียนๆละ 2 คน รวม 54 คน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา โดยมีนายสุนทร รักเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา ให้เกิดเปิดโครงการพบปะพูดคุยกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 และได้รับเกียรติจากนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานปิดโครงการและมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในวันที่ 9 สิงหาคม 2558
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด