Information
โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”ร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา
       เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จัดกิจกรรมร่วมกับเทศบาลเมือง ตะกั่วป่าและชุมชน สืบทอดประเพณีวันเข้าพรรษา เพื่อให้ความสำคัญทางพระพุทธศาสนา ให้ประชาชนได้ตระหนักและร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของพุทธศาสนา สร้างสัมพันธไมตรี สามัคคีระหว่างวัด หน่วยงานและประชาชน โดยได้มีการเดินขบวนแห่เทียนพรรษารอบเมืองตะกั่วป่า และชุมชนใกล้เคียง เริ่มจากวัดนิกรวราราม ตลาดขนส่งตะกั่วป่า และตลาดย่านยาว อำเภอตะกั่วป่า มีนักเรียน คณะครู เข้าร่วมจำนวน 257 คน ผลจากการร่วมกิจกรรม นักเรียนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีและได้รับความร่วมมือจากคณะครูที่ปรึกษาในการควบคุมดูแลนักเรียนระหว่างดำเนินกิจกรรม เป็นการสร้าง ปลูกฝังจิตสำนึกในการเข้าร่วมประเพณี วัฒนธรรม อันดีงาม ต่อไป ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาตามบ้านเรือนขณะเดินขบวน บริจาคร่วมบุญเพื่อนำเงินถวายวัด จำนวนทั้งสิน 6,365.50 บาท โดยโรงเรียนได้นำเทียนและเงินทำบุญ ไปถวาย ณ วัดสวนไผ่ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา….Cr ภาพ /ข่าว โดยเครือข่ายโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด