Information
สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ
       โรงเรียนกระบุรีวิทยา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ เมื่อวันที่ที่ 25 กรกฎาคม 2558 เพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการโดยถ่ายทอดเรื่องราว ผ่านมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศิลปะการแสดง มโนราห์ เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นแก่เยาวชน และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ช่วยให้เกิดความรักในท้องถิ่น เกิดความหวงแหนในศิลปะของคนใต้ Cr ภาพข่าวโดยเครือข่ายโรงเรียนกระบุรีวิทยา
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด