Information
สพม.14 ร่วมกับ สพป.พังงาจัดประชุมสัมมนาเตรียมการประกันคุณภาพภายใน
       วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ที่โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการเตรียมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ.2559 และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ และนายสมภาพ นาคพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด สพป.พังงาและสพม.14 ได้รับทราบและเตรียมการระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559 และเตรียมการรับการประเมินรอบสี่ ให้ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิประกันคุณภาพภายในและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้มีความตระหนักและเตรียมพร้อมต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป.พ้งงา จำนวน 157 คน ผู้บริหาร และครู สังกัด สพม.14 จำนวน 54 คน ผู้บริหารการศึกษา สพป.พังงา และสพม.14 จำนวน 8 คน ศึกษานิเทศก์ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 240 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากนายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา และ อาจารย์สุทธาลินี วัชรบูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด