Information
สพม.14 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาโดยมีนายทินกร มุสิกวัตร ปลัดจังหวัดพังงา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นผู้กล่าวรายงาน การอบรมครั้งนี้ มีลูกเสือจากโรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 จังหวัด พังงา ภูเก็ตและระนอง เข้ารับการอบรม จำนวน 216 คน มีผู้บังคับลูกเสือโรงเรียนละ 1 คน จำนวน 27 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และวิทยากรที่ผ่านการอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติดจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 54 คน การจัดอบรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 โดยกำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เป้าหมายคือ การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน โดยให้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ซึ่งลูกเสือ ที่ผ่านการอบรม จะมีบทบาทในการเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด เช่น ปฏิบัติหน้าที่เป็นสายตรวจ ภายในโรงเรียนตรวจตราตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงทั้งในและรอบนอกสถานศึกษา สอดส่องดูแลพฤติกรรมเสีียงของเพื่อนนักเรียน แจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆกับโรงเรียนและชุมชนต่อไป
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด