Information
ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
       เนื่องจากในยุคปัจจุบันเป็นโลกของเทคโนโลยีและการสื่อสาร นักเรียนจำเป็นต้องมีความรู้ด้านภาษา เพื่อให้ทันต่อวิทยาการต่างๆ จำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อให้สื่อสารได้ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จึงจัดโครงการการอบรมค่ายภาษาอังกฤษระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรม มาย เขาหลัก สปา แอนด์ รีสอร์ท อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมี นายสมชาย ประเสริฐพรพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางนายสี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 และนางภัทธิดา กันเสนาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกุล” กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง จากเจ้าของภาษา สร้างเจตคติที่ดี ต่อการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ และให้นักเรียน รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น สำหรับการอบรมมีนักเรียนเข้าร่วมอบรม ทั้งหมด 119 คน และมีวิทยากรชาวต่างประเทศ ให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน Cr ภาพ /ข่าวโดยเครือข่ายโรงเรียน ตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด