Information
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม “ชีวิตที่รื่นรมย์ ในสังคมชมพู –ฟ้า”
       โรงเรียนทับปุดวิทยา จัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2558 ภายใต้ชื่อว่า “ชีวิตที่รื่นรมย์ ในสังคมชมพู – ฟ้า ครั้งที่ 5” ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนทับปุดวิทยา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคุณค่าของตนเองและพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของความถูกต้อง เรียนรู้การอยูร่วมกันกับเพื่อนและสังคมส่วนรวมอย่างมีความสุข ปลูกฝังจิตสำนึกรักสถาบัน รักเคารพครูอาจารย์ ระลึกถึงบุญคุณบิดามารดา ปลูกฝังจิตสำนึกสามัคคี รักหวงแหน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย การเสียสละ และมีจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน ในการอบรมครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 618 คน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 75 คน ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก คณะสงฆ์ เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพังงา ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดพังงา Cr ภาพโดยเครือข่าวโรงเรียนทับปุดวิทยา / เรวดี ..ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด