Information
สร้างเครือข่ายผู้นำจูเนียร์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท“Junior leader mediation”
       วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนกระบุรีวิทยา จังหวัดระนอง โรงเรียนกระบุรีวิทยา สังกัด สพม.14 ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง จัดโครงการผู้นำจูเนียร์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท “ Junior leader mediation” โดยจัดอบรมให้ความรู้ด้านการระงับข้อพิพาทคดีครอบครัว แก่นักเรียนโรงเรียน กระบุรีวิทยา จำนวน 170 คน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียน ได้รู้จักวางตัวเป็นกลางและมีหลักการคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุและผล โดยมีการบรรยายให้ความรู้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2556 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 มีการจัดกิจกรรมการสร้างภาวะความเป็นผู้นำ กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมระลึกถึงพระคุณบิดามารดาโดยคณะเจ้าหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ซึ่งเป็นการปลูกฝังและสร้างเครือข่ายผู้นำในระดับเยาวชนในการระงับข้อพิพาทคดีครอบครัวต่อไปด้วย นอกจากนี้มีการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการศาลยุติธรรม และนิทรรศการด้านไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายปฐม บุญหนุน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Cr ภาพโดย..เครือข่ายโรงเรียนกระบุรีวิทยา / เรวดี..ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด