Information
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
       วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จัดกิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามดูสภาพความเป็นอยู่ ให้คำแนะนำปรึกษา ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆ โดยแบ่งพื้นที่ในการออกเยี่ยมบ้านเป็น 2 สาย สายที่ 1 จากโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ไปจนถึง อำเภอคุระบุรี นำทีมโดย นางวรอิศรา พรหมภัทร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป สายที่ 2 จากโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ไปเขตพื้นที่ ตำบลคึกคัก ตำบลบางเนียง อำเภอตะกั่วป่า เขตตำบลลำแก่น ตำบลทับละมุ และตำบล ทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง นำทีมโดยนางภัทธิดา กันเสนาะ รองฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ นอกจากนี้ยังมีคณะครูที่ปรึกษาและทีมงานแนะแนวโรงเรียนร่วมเดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียนในครั้งนี้ด้วย.. Cr ภาพโดยเครือข่ายโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด