Information
สพม.14 ร่วมกับ สพป.พังงา พัฒนาการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมินนานาชาติ (PISA)
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จัดอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยนายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็นประธานเปิดการอบรม และนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กล่าวราย เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
       การจัดอบรมพัฒนาในครั้งนี้ สืบเนื่องจากประเทศไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมองค์การโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ตั้งแต่ปี 2000 ซึ่งได้มีการประเมินสมรรถนะเยาวชนของประเทศสมาชิกที่มีอายุระหว่าง 14 – 15 ปี ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathermatical Literacy ) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ( Sientific Literacy ) โดยทำการประเมิน 3 ปีต่อครั้ง สำหรับปี 2558 มีการประเมินเพิ่มขึ้นในด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ( Collaborative Ploblem Solving) เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินดังกล่าว สพม.14 และสพป.พังงาจึงได้จัดให้มีการพัฒนาครูแกนนำ ที่สอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.พังงา จำนวน 34 โรง 136 คน และจากโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.14 จำนวน 27 โรงเรียน 108 คน รวมทั้งสิ้น 244 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน กระบวนการ พัฒนาผู้เรียน กระบวนการสอบ และลักษณะของข้อสอบ การฝึกทดลองทำข้อสอบให้แก่นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินให้ทัดเทียมกับนานาชาติ ซึ่งในการจัดอบรมได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต นางจรีรัตน์ ปานพรหมมินทร์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.กระบี่ ศึกษานิเทศก์ สพม.14 และสพป.พังงา ตลอดจนครูแกนนำที่ผ่านการพัฒนาจาก สพฐ. ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เรวดี ...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด