Information
สพม.14 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประเมินคุณภาพภายใน
       เช้าวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพิงกันโรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิฯ ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา เรื่องการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2558 ซึ่งจัดประชุมระหว่างวันที่ 7- 8 กรกฎาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 65 คน เพื่อพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิฯระดับเขตพื้นที่ ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ รูปแบบ และกระบวนการของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีนางละมุล รอดขวัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ตลอดจนร่วมคิดหารูปแบบ วิธีการ กระบวนการและวางแผนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ประจำปี 2558 อันจะนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนในสังกัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง สามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ เรวดี..ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด