Information
สหวิทยาเขตสิมิลัน สพม.14 เร่งพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์
       วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตสิมิลัน สพม.14 ประชุมคณะทำงานเร่งรัดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET, NT เพื่อมุ่งการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน พัฒนาคุณภาพวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น โดยนายเลิศธิไกร ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ประธานเครือข่ายฯ สหวิทยาเขตสิมิลัน สพม.14 ให้การต้อนรับ คณะตัวแทนครู จาก 6 โรงเรียน ในสหวิทยาเขตสิมิลันที่มาประชุม ประกอบด้วย โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต โรงเรียนกะปงพิทยาคม และคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม มีนายประกาศ การขยัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกะปงพิทยาคม และนางภัทธิดา กันเสนาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” เป็นผู้ดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” Cr ภาพ..โดยเครือข่ายโรงเรียนตะกั่วป่า“เสนานุกูล”
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด