Information
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติโรงเรียนสังกัด สพม.14
       เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนสังกัด สพม.14 พร้อมใจจัดกิจกรรมและร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า องค์พระผู้พระราชทนกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ พระผู้เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย รวมไปถึงยังเป็นการให้เด็กและเยาวชนได้รู้จัก การรักษา ระเบียบวินัย ได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ .. Cr ภาพโดยเครือข่ายสถานศึกษา สพม.14
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด