Information
สพม.14 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เครือข่าย (Network)
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เครือข่าย (Network) ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมและทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 27 โรงเรียน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กำหนดให้มีการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เครือข่ายสหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด แก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียน การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบฝ่ายวิชาการ ครูที่รับผิดชอบฝ่ายวิชาการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 90 คน โดยได้รับความร่วมมือจากประธานเครือข่าย ประธานสหวิทยาเขต พิงกัน สิมิลัน รัตนรังสรรค์ และเทพกระษัตรี ในการสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ให้สามารถนำแนวทางการบริหารจัดการ ความรู้ หลักคิด หลักปฏิบัติไปประยุกต์ใช้และบูรณาการในการวางแผนการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับชาติและสามารถพัฒนาโรงเรียนให้ผ่านการประเมินระดับต่างๆ นอกจากนี้ ได้มีการศึกษาดูงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สามารถพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้เป็นผลสำเร็จ Cr ภาพจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.14 / เรวดี.. ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด