Information
วันประวัติศาสตร์ไทยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม.14
       วันที่ 26 มิ.ย.58 เวลา 13.00 น.นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดพังงาเป็นประธาน เปิดงานวันประวัติศาสตร์ไทยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรง ราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยและเพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ไทยรวมทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจนและจดจำได้นาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทุกปี โดยมีการให้นักเรียนแสดงละครประวัติศาสตร์ สำหรับปีนี้ นักเรียนแสดงละครประวัติศาสตร์ เรื่อง "175 ปีกราภูงา" ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์เมืองพังงาที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเกาะปันหยีและเมืองพังงา รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน เรวดี… ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด