Information
สพม.14 จัดแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา
       เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่โรงเรียนสตรีพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะสมรรถนะความสามารถด้านภาษาไทยของผู้เรียนในสังกัด และเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่ชนะเลิศเข้าแข่งขันในระดับประเทศ โดยมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล เป็นประธานในการจัดการแข่งขัน มีกิจกรรมการแข่งขัน 5 รายการ ได้แก่ การแต่งกลอนสุภาพ การอ่านเอาเรื่อง การเขียนเชิงวิชาการ การคัดลายมือและการเขียนตามคำบอก และผลการแข่งขันแต่งกลอนสุภาพระดับชั้นม.1-3 ได้แก่ เด็กหญิงวิวรรณ หุนเจริญ โรงเรียนสตรีพังงา อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้นม.1-3 ได้แก่ ณิชาภัทร พุทธรักษา โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้นม.4-6 ได้แก่ นางสาวไอลดา สถิรนุสรณ์ โรงเรียนสตรีพังงา การเขียนเชิงวิชาการระดับชั้น ม.4-6 ได้แก่ นางสาววรดา คำโสภา และนางสาวมาลีรัตน์ นิลอินจันทร์ โรงเรียนตะกั่ว่ปา “เสนานุกูล” คัดลายมือระดับชั้น ม.1-3 ได้แก่ เด็กหญิงพิชาภรณ์ พุฒนวล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คัดลายมือระดับชั้น ม.4-6 ได้แก่ นางสาวเปรมฤดี พิทักษ์ โรงเรียนทับปุดวิทยา เขียนตามคำบอก ระดับชั้นม.1-3 ได้แก่ เด็กหญิงทิพย์ภากรณ์ พรหมจินดา โรงเรียนสตรีระนอง และเขียนตามคำบอกระดับชั้นม.4-6 ได้แก่ นางสาวสุรารักษ์ บุญปราบ โรงเรียนเมืองถลาง นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกดังกล่าวจะได้เข้ารับการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป Cr.ภาพเครือข่าย สพม.14 / เรวดี..ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด