Information
สพม.14 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นอาเซียน
       วันที่ 25 มิ.ย.58 เวลา 09.00 น.ที่โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นอาเซียนและการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดยมีนายถาวร เวชจันทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากล่าวรายงาน การอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและศึกษานิเทศก์ ในการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ทั้ง 3 จังหวัด จำนวน 130 คน การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ อรรถพล อนันตวรสกุล ) เรวดี...ภาพ/ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด