Information
สพม.14 รับผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ติดตามนโยบาย รอบที่ 2
       เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดพังงา ร่วมต้อนรับนางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 พร้อมด้วย นางสาวสุจริต พานิชวัตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 นำโดยนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยผู้แทนแต่ละหน่วยงานได้รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 เกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net /N-Net /V-Net การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่เปิดสอนสายอาชีพ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย การส่งเสริมการอ่านและการเขียน และการปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ สำหรับ สพม.14 นายถาวร เวชจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมด้วย นาย ธีรชัย สังข์ทอง ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว
       และในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 คณะผู้ตรวจราชการได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยมีนายสมควร ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา และนายถาวร เวชจันทร์ ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ตรวจราชการ โดยผู้ตรวจราชการได้ฝากให้โรงเรียนติดตามเด็กที่ Drop Out หรือมีปัญหาให้เข้ารับการศึกษาในระบบอื่นๆ และให้ครูดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลจะช่วยลดปัญหาได้ เรวดี...ภาพ/ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด