Information
น้ำเงิน – เหลือง เกมส์ ดีบุกพังงาวิทยายน
       วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น.นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา น้ำเงิน เหลือง เกมส์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สังกัด สพม.14 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา อ.เมือง จ.พังงา โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธาน และนายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ว่า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของนักเรียนด้วยเชื่อว่า กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ สร้างทัศคติทางการเมือง การปกครองตามระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนองนโยบายการเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีของนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน การแข่งขันกีฬาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2558 โดยการแบ่งนักเรียน ครู ออกเป็น 4 กลุ่มสี ประกอบด้วยสีม่วง สีแสด สีฟ้า และสีชมพู มีการเดินขบวนพาเหรดอย่างสวยงามยิ่งใหญ่อลังการ ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน ความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ และเอกชน เรวดี ...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด