Information
ประชุมสัมมนาผอ.เขตทั่วประเทศรับนโยบายเลขาฯ กพฐ.
       นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี โดย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม มอบนโยบาย และมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับดีเยี่ยม ลำดับที่ 1-10 ของประเทศ รางวัลผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ( KRS) และตามแผนปฏิบัติการ (ARS) ลำดับที่ 1-10 ของประเทศ และรางวัลคะแนนค่าเฉลี่ยผล O-net สูงอันดับที่ 1-10 ของประเทศ ในการนี้ ผอ.สพม.14 รับมอบโล่รางวัลผลคะแนนเฉลี่ย O-net สูง ซึ่ง สพม.14 อยู่ในอันดับที่ 1 -10 ทั้งระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งรับเงินรางวัลๆละ 200,000 บาท เรวดี ..ข่าว / Cr ภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ.
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด