Information
สพฐ.ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558
       วันที่ 11 มิถุนายน 2558 คณะติดตาม สพฐ.นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ ขัตติยาสุวรรณ ข้าราชการบำนาญ นายเสถียร เที่ยงธรรม ศึกษานิเทศก์ สพม.20 และนายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ สำนักติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามจุดเน้น ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 ด้านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 โรงเรยนสังกัด สพม.14 โดยภาคเช้าติดตาม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดพังงา มีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สพม.14 ร่วมให้การต้อนรับ และในภาคบ่ายติดตามโรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายโกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูร่วมให้การต้อนรับ เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด