Information
กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนสังกัด สพม.14
       วันที่ 12 มิถุนายน 2558 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ต่างจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู เพื่อรักษาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม นักเรียนได้ตระหนัก ระลึกถึงพระคุณ รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสนับสนุนค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ ตามนโยบายของรัฐบาล เรวดี..ข่าว /Cr ภาพโดย...เครือข่ายสถานศึกษา
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด