Information
สพม.14 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
       เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2558 ณ โรงเรียนกะทู้วิทยา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร นโยบายใหม่ๆ กิจกรรมต่างๆ ที่สถานศึกษาจะต้องทราบและดำเนินการ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในโอกาสนี้ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามโครงการ “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น ระหว่างผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กับ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ ได้มีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ และในการประชุมครั้งนี้ ผอ.สพม.14 ได้เน้นย้ำกับผู้บริหารสถานศึกษา ให้ช่วยกันดูแลเรื่องของการร้องเรียน ให้ช่วยกันดูแลอย่าให้มีปัญหาการกวดขันเรื่องความเป็นอยู่ของผู้เรียน ในเรื่องของการแต่งกาย พฤติกรรม ระเบียบวินัย เรื่องการพัฒนาครูให้มีคุณลักษณะที่ดี มีความรับผิดชอบ ความขยัน มีระเบียบวินัย เป็นแบบอย่างที่ดี และเรื่องของการบริหารจัดการ ให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ให้บุคลากรองค์กรอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด