Information
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมร่วมจัดงานวันสหกรณ์นักเรียน ปี 2558
       โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพม.14 โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์โรงเรียนร่วมกับจังหวัดพังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพังงา และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพังงา จำกัด จัดงานวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2558 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชดำริให้มีการส่งเสริมจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนขึ้น เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 โดยทรงมีพระราชดำริให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และทรงพระราชทานแนวพระราชดำริให้โรงเรียนต่าง ๆ จัดการสอนการสหกรณ์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ เมื่อจบการศึกษาสามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดีได้ สำหรับจังหวัดพังงา หลังเกิดภัยพิบัติสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 พระองค์ท่านได้มีพระราชดำริช่วยเหลือผู้ประสบภัยแบบยั่งยืนในการฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีพระราชดำริให้มีการสอนวิชาการสหกรณ์แก่นักเรียนในเขตพื้นที่ประสบภัย ซึ่งรัฐบาลได้มีการประกาศเป็นวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ขึ้นในปี 2555
       สำหรับการจัดงานสหกรณ์นักเรียนปีนี้ จัดขึ้นวันที่ 7 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยมีนางอำพัน รุ่งแจ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี และได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตามโครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกดีเด่นด้านสมาชิกสหกรณ์นักเรียนถือหุ้นสูงสุด, สมาชิกสหกรณ์นักเรียนมีส่วนร่วมด้านสหกรณ์ดีเด่น มียอดซื้อสินค้าร้านสหกรณ์นักเรียนสูงสุด, สุดยอดการออมมียอดเงินออมสูงสุด และรางวัลกรรมการ เจ้าหน้าที่อุทิศตนเพื่อกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนดีเด่น .. เรวดี..ข่าว / Cr.ภาพ..เครือข่ายโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด