Information
สพม.14 จัดอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เพื่อเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตของผู้เรียนให้ห่างไกลยาเสพติด มุ่งให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมเชิงลึกที่นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์โดยใช้กระบวนการลูกเสือขยายผลไปยังกลุ่มผู้เรียนได้ปฏิบัติในวิถีชีวิตตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดกิจกรรมขับเคลื่อนลูกเสือต้านภัยยาเสพติดขึ้น เพื่อให้ผู้กำกับลูกเสือ มีความรู้ความเข้าใจในการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา สามารถขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้โรงเรียนดำเนินการจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 หน่วย ผู้เข้าอบรมเป็นครูโรงเรียนในสังกัด จำนวน 47 คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ป.ป.ส.ภาค 8 สโมสรลูกเสือจังหวัดพังงา กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา และข้าราชการครูในสังกัด สพม.14 โดยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมวันที่ 5 มิถุนายน 2558 และปิดการอบรมพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่วิทยากรและผู้ผ่านการอบรม ในวันที่ 7 มิถุนายน 2558 เรวดี ...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด