Information
สร้างฝายชะลอน้ำอนุรักษ์พันธุกรรม “พลับพลึงธาร”
       เมื่อเร็วๆนี้ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สังกัด สพม.14 ร่วมกับมูลนิธิ SCG สำนักสงฆ์ สวนวาง และสำนักงานนโยบายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำอนุรักษ์พันธุกรรมพลับพลึงธาร ณ สำนักสงฆ์สวนวาง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์พลับพลึงธารแก่เยาวชนนักเรียนโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม จำนวน 50 คน เพื่อให้เข้าใจ มีความรู้ และให้ความสำคัญกับพลับพลึงธาร ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ 4 จุด ช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศน์ให้เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของพลับพลึงธาร ปลูกต้นพลับพลึงธาร จำนวน 1,200 ต้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์“พลับพลึงธาร” ซึ่งเป็นพืชที่พบในพื้นที่เฉพาะจังหวัดพังงาและจังหวัดระนองเท่านั้น ปัจจุบันอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ จำเป็นที่จะต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นแหล่งพันธุกรรม และเป็นพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ภาพ/ข่าว..โดยเครือข่ายโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด