Information
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ
       โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สังกัด สพม.14 จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักศาสนา สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรักใคร่กลมเกลียวกัน และมีจิตสาธารณะ หลีกเลี่ยงและห่างไกลยาเสพติด ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกปี โดยนำนักเรียนเข้าค่ายอบรม ณ วัดบางครั่ง อำเภอ คุระบุรี จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2558 ภาพ / ข่าว ..โดยเครือข่าย ร.ร.คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด