Information
ประเมินความสามารถครูภาษาอังกฤษ สพม.14
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัด ในด้านทักษะการฟัง ทักษาการใช้ภาษา ตามกรอบมาตรฐานระดับความสามารถที่เป็นสากล ( The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR ) ตามรูปแบบที่ สพฐ.กำหนด เพื่อวัดความความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำแนก และจัดกลุ่มครูผู้สอนตามระดับความสามารถ และเพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัด สพฐ. สำหรับการพัฒนาและกำกับติดตามต่อไป โดยดำเนินการประเมิน 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียน พิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง ผู้เข้าสอบเป็นครูโรงเรียนในจังหวัดระนอง จุดที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา ผู้เข้าสอบเป็นครูโรงเรียนในจังหวัดพังงา และจุดที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ผู้เข้าสอบเป็นครูโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งสิ้น จำนวน 166 คน เรวดี ..ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด