Information
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยจัดมอบทุนการศึกษาตามโครงการ "สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต"
       เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ที่หอประชุม หลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อ.เมือง จ.ภูเก็ต นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาและส่งตัวครูรุ่นที่ 1 โครงการ "สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต" โดยมูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัยและโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 มีนายบัณฑูร ทองตัน ประธานสภาการศึกษาภูเก็ต นายนิกร ธีระจามร ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัยโดย โดยนายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ประกอบด้วย นายประวัติ สุวรรณดิษฐกุล ตัวแทนนายมีชัย สุวรรณดิษฐกุล, นางสาวเพ็ญพัฒน์ มรกตวิศิษฐ์ ตัวแทนนายธนิต รัตนกำชัย, นายสมชาย ศิลปานนท์,นางวิรัตน์ รวยริน, คณะศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย รุ่น 2509, นางมยุรี สุขสมบูรณ์ ตัวแทนนายทศพร เทพบุตร, นายทศภณ ปจันทบุตร และนายกฤตภาส ศิลปานนท์ ตลอดจนนายอุเทน จิตต์สำรวย ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะผู้บริหารมูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัยและโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะครู นักเรียน มีนักเรียนเข้ารับทุนรุ่นที่ 1- รุ่นที่ 5 ระหว่างปีการศึกษา 2553-2557 โอกาสนี้ ได้ส่งมอบนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาซึ่งรับทุนการศึกษารุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เพื่อเข้าเป็นครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จำนวน 2 คน ได้แก่ นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ สำเร็จการศึกษา หลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภูเก็ต กับ นางสาวกิ่งแก้ว ขอถาวรทรัพย์ สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับโครงการสร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต เกิดขึ้นจากปัญหาขาดแคลนครูที่มีมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนครูจากการเกษียณอายุราชการ และครูที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด แม้กระทั่งนโยบายครูคืนถิ่นของภาครัฐ ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและกลับมาสร้างปัญหาใหม่ คือ เกิดเป็นวงจรการเคลื่อนย้ายครูอย่างไม่มีวันจบสิ้น นโยบายครูคืนถิ่นดูเหมือนว่าจะเป็นนโยบายที่ดี แต่ไม่ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนที่ต้องการครูตรงตามสาขาที่ขาดแคลน จากปัญหาดังกล่าว มูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย จึงได้ร่วมมือกับโรงเรียนภูเก็ตวิทยา ริเริ่มโครงการ "สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต" โดยคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการฯ ทำการคัดเลือกเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดภูเก็ตจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผ่านการสอบคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยของรัฐศึกษาต่อคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยนักเรียนดังกล่าวจะได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 600,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนระดับปริญญาตรีระยะเวลาตามหลักสูตร 5 ปี ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษาทุนทั้งหมด 5 รุ่น จำนวน 8 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากผู้ที่มองเห็นความสำคัญในการสร้างครูที่ดี มีคุณภาพให้แก่ท้องถิ่น
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด