Information
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาประชุมเตรียมพร้อมรับการประเมิน To be number one
       วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา นายสมควร ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา เป็นประธานการประชุมเครือข่ายชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อม รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการเตรียมการรับการประเมิน ชมรม To be number one ระดับเพชร ภาคพื้นที่ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนชุมชนเครือข่าย To be number one จำนวน 30 คน นอกจากนี้ได้มีการลงนามความร่วมมือ ผสานพลังความร่วมมือ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ To be number one ระหว่าง ชมรม To be number one โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากับ ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และชุมชนเครือข่าย เพื่อผนึกกำลัง ชมรม To be number one ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน การพัฒนาองค์ความรู้ เครือข่าย นวัตกรรม รวมถึงการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานชมรม เพื่อมุ่งสู่ต้นแบบระดับเพชร โดยมีข้อตกลง 4 ประการ คือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ ปีละ 1 เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เพื่อพัฒนางาน ปีละ 1 เรื่อง การประชุมร่วมกันประจำปี ปีละ 1 ครั้ง และ การชักชวนชมรมอื่นๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิก ปีละ 1 ชมรม เรวดี...ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด