Information
สพฐ.ติดตามประเมินสภาพจริง “ครูดีในดวงใจ”ประจำปี 2558
       วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดพังงา คณะกรรมการติดตามตรวจสอบสภาพจริง โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ประจำปี 2558 ระดับ สพฐ. ประกอบด้วย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.กพร. นางรัสรินทร์ ชุติวิบูลย์ฉัตร รองผอ.สำนักติดตามและประเมินผล สพฐ. และ นางสาวอรวรรณ โอวรารินทร์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ สพค. สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามประเมินตรวจสอบสภาพจริงในการคัดเลือกครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ เพื่อรับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้เสนอชื่อ นางอุรา เสนาเพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สังกัด สพม.14 เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ ซึ่งมีนายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน และคณะครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนร่วมให้การต้อนรับ เรวดี..ภาพ/ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด