Information
การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.ฯ สพม.14
       วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้ดำเนินการให้มีการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 2 คน คือ นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง และนายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต โดยได้กำหนดให้มีหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นหน่วยเลือกตั้งสำหรับโรงเรียนในจังหวัดพังงา ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 28 คน ผู้มาใช้สิทธิ์ 25 คน มีบัตรดี 23 ใบ และบัตรเสีย 2 ใบ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นหน่วยเลือกตั้งสำหรับโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 21 คน มาใช้สิทธิ์ 20 คน มีบัตรดี 19 ใบ บัตรเสีย 1 ใบ และหน่วยเลือกตั้งที่ 3 ศูนย์ประสานงาน สพม.14 จังหวัดระนอง เป็นหน่วยเลือกตั้งสำหรับโรงเรียนในจังหวัดระนอง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 16 คน มาใช้สิทธิ์ 15 คน ไม่มีบัตรเสีย และผลจากการเลือกตั้งในครั้งนี้ นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน ได้คะแนนเสียง 27 คะแนน และ และนายเสถียร พลเยี่ยม ได้คะแนนเสียง 30 คะแนน ทำให้ นายเสถียร พลเยี่ยม ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ในครั้งนี้ เรวดี...ภาพ/ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด