Information
พิธีรับมอบทุนการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
       วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม (จุติ – ก้องอนุสรณ์ ) และนายรัชพล ทองเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต สพม.14 ร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาโครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีกในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบทวิภาคี ที่ห้องประชุม สพฐ.เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างภาคปฏิบัติ และรับประกันการได้งานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา พร้อมยังสามารถศึกษาต่อ ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ต่อไปได้ด้วย การมอบทุนครั้งนี้ บริษัท ซีพี่ ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ จำกัด เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่ สพฐ. ซึ่งมี ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เป็นผู้รับมอบ ในปีการศึกษา 2558 นี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดสรรทุนให้กับนักเรียนตามโครงการฯ 23 สถานศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 1,200 ทุน มูลค่าทุนละ 12,000 บาท ตลอดระยะเวลา 3 ปี (ม.4-ม.6) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,400,000 บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน) ซึ่ง สพฐ.จะจัดสรรให้สถานศึกษาตามโครงการต่อไป ขอขอบคุณ Cr ภาพ..จากเครือข่าย ปชส.สพฐ. / เรวดี..ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด