Information
บรรยากาศต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่
       สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสังกัด สพม.14 แต่ละโรงเรียนได้มีกิจกรรมต่างๆ เช่นการยืนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน คณะครู ผู้บริหารโรงเรียน ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อพบปะ พูดคุย แนะนำ อบรมและให้โอวาท แก่นักเรียน ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของการปฏิบัติตน การปรับตัวใช้ชีวิตในโรงเรียน ในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 ซึ่งสอดรับกับที่เลขาธิการ กพฐ. (ดร.กมล รอดคล้อย) ได้ขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ประสานไปยังโรงเรียนเพื่อดำเนินการในช่วงสองสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน ดังนี้
    1. ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่รับเด็กที่ประตูโรงเรียนร่วมกับครู เพื่อที่จะได้พบปะ พูดคุยกับผู้ปกครองซึ่งมาส่งเด็ก รวมทั้งดูแลเรื่องการจราจร และอื่นๆ
    2. ในสองสัปดาห์แรก ขอให้เน้นสอนเด็กเรื่องมารยาทและกิจวัตรประจำวัน อาทิ ไหว้ การพูดจาสุภาพเรียบร้อย การล้างหน้า แปรงฟัน ความสะอาด การใช้ห้องน้ำการรักษาสุขภาพ รวมไปถึงการปรับตัวใช้ชีวิตในโรงเรียน การคบเพื่อน การใช้ห้องสมุด เป็นต้น
    3. ให้ ผอ. เขตพื้นที่ฯ ออกเยี่ยม และแนะนำโรงเรียนเกี่ยวกับนโยบาย จุดเน้นปี 2558 ของ (สพฐ.) นโยบายของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การดูแลงบประมาณ ความพร้อมต่างๆตามที่เห็นสมควร
       ในการนี้ สำหรับการออกเยี่ยม และแนะนำโรงเรียนเกี่ยวกับนโยบาย จุดเน้น ปี 2558 ของ สพฐ. ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะดำเนินการในโอกาสต่อไป Cr ภาพ..โดยเครือข่ายโรงเรียน / เรวดี..ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด