Information
พัฒนาครูการสอนแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
       เช้าวันนี้ ( 18 พฤษภาคม 2558) ที่โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ Inquiry – based learning ซึ่งจัดขึ้นตามโครงการพัฒนาครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้สามารถจัดกิจกรรมและขยายผลการพัฒนาผู้เรียนให้รู้จัก วิธีคิดหาเหตุผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Inquiry – based learning) รวมทั้งเป็นการรองรับการประเมินผลการสอบ Pisa ในปี 2015 ต่อไป
       สำหรับการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2558 โดยมีการฝึกปฏิบัติการทดลองด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 5 หน่วยกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม “ภาวะโลกร้อน” กิจกรรม “กำเนิดดวงจันทร์” กิจกรรม “น้ำขึ้นน้ำลง” กิจกรรม “ปริมาตรหายไปไหน” กิจกรรม “ทำไมจม ทำไมลอย” และกิจกรรม “การวัดและประเมินผลทางวิทยาศาสตร์” มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จากทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 45 คน ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และวิทยากรผู้ช่วยครูโรงเรียนในสังกัด เรวดี... ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด