Information
สพม.14 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ช่วย
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2558
       วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ที่โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2558 และบรรยายพิเศษ เรื่อง การส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2558 เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งระหว่างเดือนสิงหาคม 2557 ถึง เดือนเมษายน 2558 จำนวน 94 คน ให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพ สร้างการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น ตลอดจนต้องการให้ครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลาย โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัย มีความมุ่งมั่น เสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้านให้กับผู้เรียนทั้งในและนอกโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงาน ก.ค.ศ. ศึกษานิเทศก์ สพม.14 ครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งจังหวัดระนอง และในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานปิดการอบรม มอบวุฒิบัตร และถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้ารับการอบรม เรวดี ...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด