Information
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต รับการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE
       โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต รับการประเมินประกวด TO BE NUMBER ONE ภาคใต้ รอบพื้นที่ ประจำปี 2558 จากคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน นางสาวสุรพันธ์ ปราบกรี ผู้เชี่ยวชาญ พ.ต.ท.หญิงรุ่งนภา ประสานพานิช ผู้เชี่ยวชาญ นายสุวิชาญ รักษ์รตนากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อรักษามาตรฐานระดับเงินปีที่ 3 และก้าวสู่ระดับทอง โดยมีนายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน นางนิรมล วัชรานันทกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ สพม.14 คณะแพทย์ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และคณะครูนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน พร้อมทั้งร่วมเป็นกำลังใจให้นักเรียนในการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ต่อคณะกรรมการประเมิน ซึ่งคณะกรรมการได้ชื่นชม และให้ข้อเสนอแนะในบางส่วน พร้อมทั้งให้กำลังใจขอให้ผ่านการประเมินในการประกวด ที่เมืองทองธานีต่อไป เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด