Information
สพม.14 ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       สพม.14 ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ปี พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2558 ณ โรงแรม ภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 100 % ซึ่งมีสถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านการประเมินอีก 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ละอุ่นวิทยาคาร และคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม (จุติ -ก้องอนุสรณ์) และโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม และเพื่อทบทวนเติมเต็มความเข้มแข็งการใช้หลักคิด หลักปฎิบัติ และศักยภาพการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ โดยมีคณะวิทยากรประกอบด้วยนายประจิม ศิริทัพ ศึกษานิเทศก์ สพม.14 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา และคณะครูโรงเรียนกะทู้วิทยา ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยกิจกรรมพัฒนามีการจัดเป็นฐานการเรียนรู้ เช่น ฐาน Asean ฐานคณิตศาสตร์ ฐานภาษาต่างประเทศ ฐานการกิจกรรมโครงงาน ฯลฯ ซึ่งทุกฐานการเรียนรู้จะมุ่งเน้นให้ครูมีความรู้และหลักคิดหลักปฎิบัติ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการคิด สอนให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติ ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” นำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้อย่างสมดุลและยั่งยืน เรวดี...ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด