Information
สพม.14 จัดเสวนารับฟังความคิดเห็นการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
       วันที่ 10 มีนาคม 2558 ที่โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สพม.14 จัดประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ / อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ในเขตพื้นที่ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ผู้แทนสื่อมวลชนท้องถิ่น ประธานสภานักเรียน รวมทั้งสิ้น จำนวน 120 คน โดยจะนำผลที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลเสนอกระทรวงศึกษาธิการในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามนโนบายสำคัญและเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพสังคม เศรษฐกิจของไทยและสังคมโลกในปัจจุบันและอนาคต โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาฯ และมีวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการในการเสวนา ประกอบด้วย รศ.ศิริชัย อิสสระโชติ ตัวแทนมหาวิทยาลัย นายดำรัส สีหะวีรชาติ ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ ผู้ดำเนินการ ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ ตัวแทนมหาวิทยาลัย นาย พรเทพ แป้นเพชร ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน นางสุคนธ์ เทพณรงค์ ตัวแทนครู นายฮัมบัด เปกะมล ตัวแทนคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา นายสถิต ตรีบุรุษ ตัวแทน ก.ต.ป.น. นายธีรชัย สังข์ทอง ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา นายพงศา ศรีสุทธิสะอาด ตัวแทนผู้ปกครอง และนางสาวสุพิชญา ศรีทองจรัสกุล ตัวแทนนักเรียน นอกจากนี้มีผู้แทนจาก สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ มาร่วมสังเกตการณ์ในการเสวนา ครั้งนี้ด้วย เรวดี..ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด