Information
ยอดผู้สมัครครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สพม.14
       สพม.14 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 16 – 22 กุมภาพันธ์ 2558 โดยเปิดรับสมัคร จำนวน 48 อัตรา 25 สาขา / วิชาเอก มีผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 120 ราย ประกอบด้วย สาขาวิชาการเงิน 1 ราย การบริหารธุรกิจ 4 ราย การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 7 ราย การบัญชี 6 ราย เกษตร 1 ราย สัตวศาสตร์ 1 ราย คณิตศาสตร์ 7 ราย คอมพิวเตอร์ 16 ราย เคมี 2 ราย จิตวิทยาแนะแนว 7 ราย ชีววิทยาประยุกต์(จุลชีววิทยา) 1 ราย ดนตรีสากล 6 ราย นาฎศิลป์ 3 ราย พลศึกษา 8 ราย พืชศาสตร์ 1 ราย ฟิสิกส์ 4 ราย ภาษาจีน 1 ราย ภาษาไทย 7 ราย ภาษาอังกฤษ 4 ราย วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 ราย วิศวกรรมเครื่องกล 4 ราย วิศวกรรมอุตสาหการ 2 ราย ศิลปศึกษา 3 ราย สังคมศึกษา 22 ราย และเปรียญธรรม 9 ประโยค (ปธ.9) 1 ราย โดยสพม.14 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด