Information
สพม.14 ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU)ทางการศึกษาอาชีวศึกษา
       นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ร่วมกับ สพป.พังงา โดยนายสมภาพ นาคพันธ์ รองผอ.สพป.พังงา และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา โดยนายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีทางเลือกในการศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ซึ่งมีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบด้วย เกษตรศาสตร์ สาขางานพืชศาสตร์ และสาขาสัตวศาสตร์ ประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) คหกรรม (อาหาร และโภชนาการ) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประกอบด้วย เกษตรศาสตร์(เกษตรศาสตร์) เกษตรกรรม (พืชศาสตร์) เกษตรกรรม (สัตวศาสตร์) ประมง ( เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)ทวิภาคี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) ทวิภาคี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เรวดี…ภาพ /ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด