Information
สพม.14 สอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา
       สพม.14 โดย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2556 มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 32 คน และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 14 คน ในช่วงระหว่างการดำเนินการสอบ มีผู้แทนจาก สพฐ. ได้แก่นางจิตรารัตน์ มากมูลผล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารบุคคล สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการและนายสิริชัย มากมูลผล นักวิชาการศึกษาชำนาญกาพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ลงพื้นที่สังเกตการณ์เพื่อตรวจ ติดตาม ดูความเรียบร้อยในการดำเนินการสอบ โดยมี นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 และผู้แทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยมสนามสอบ ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เรวดี.. ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด